Research and Application Status of Arc Welding Heat Source Model for T-Joint Numerical Simulation

Abstract:

Article Preview

During numerical simulation of welding process, the temperature field simulation is fundamental for simulating other issues of welding process, and establishing the heat source model is the most basic work for temperature filed simulation. Based on the analysis and induction of arc welding heat source model used in T-joint welding simulation, points out the existing problems and future development direction of heat source model for T-joint, provides a reference for further research and practical application.

Info:

Periodical:

Advanced Materials Research (Volumes 154-155)

Edited by:

Zhengyi Jiang, Xianghua Liu and Jinglong Bu

Pages:

1423-1426

DOI:

10.4028/www.scientific.net/AMR.154-155.1423

Citation:

L. Jia et al., "Research and Application Status of Arc Welding Heat Source Model for T-Joint Numerical Simulation", Advanced Materials Research, Vols. 154-155, pp. 1423-1426, 2011

Online since:

October 2010

Export:

Price:

$35.00

[1] Eager T. W and Tsai N.S., in: Welding Journal. Vol. 62 (12) (1983), p: 346-355.

[2] Jeong S.K., Cho H.S., in: Welding Journal. Vol. 76 (6) (1997), p: 223-232.

[3] Xinmei Zhang, Shilian Zhang: Ship Science and Technology. Vol. 30(3) (2008), p: 73-77.

[4] Goldak John, Chakravarti Aditya, Bibby Malcolm: Metallurgical Transactions B (Process Metallurgy). Vol. 15B (2) (1984), p: 299-305.

[5] Guoli Zhang, Shude Ji, Hongyuan Fang, Xuesong Liu: Chinese Journal of Mechanical Engineering. Vol. 43 (2) (2007), p: 234-238.

[6] Goldak John, Chakravarti Aditya, Bibby Malcolm: II W Doc. No. 212- 603- 85. (1985).

[7] Tso-Liang, Teng, Chin-ping Fung, Peng-hsiang Chang, Wei-chun Yang: International Journal of Pressure Vessels and Piping. Vol. 78 (2001), p: 523-538.

DOI: 10.1016/s0308-0161(01)00074-6

[8] Hailing Han, Bo Zhao, Maofu Li: Journal of Liaoning Provincial College of Communications. Vol. 6(4) (2004), p: 41-43.

[9] Xiaolong Xue, Zhiliang Wang, Zhifu Sang, Pu Miao: China Mechanical Engineering. Vol. 16(9) (2005), p: 811-814.

[10] Xiaolong Xue, Zhiliang Wang: Hot Working Technology. Vol. 35(3) (2006), p: 46-48.

[11] Lin Xu, Renjun Yan: Jiangshu Ship. Vol. 24(1) (2007), p: 5-8.

[12] Zhenxian Zhang, Yaolin Xu: Hot Working Technology. Vol. 36(7) (2007), p: 71-74.

[13] Zhi Zeng, Lijun Wang, Yue Wang: Computational Materials Science 44 (2009)1153–1162.

[14] Dean Deng, Wei Liang, Hidekazu Murakawa: Journal of Materials Processing Technology 183(2007)219–225.

[15] Kyong-ho Chang, Chin-hyung Lee: Int J Adv Manuf Technol. Vol. 41 (2009), p: 250–258.

[16] Zhenyu Xiong, Jie Dong, Yutian Xie, Haixia Jiang: Journal of Nanchang Hangkong University. Vol. 22(2) (2008), p: 63-37.

[17] Zhenyu Xiong, Jie Dong: Welding Technology. Vol. 37(6) (2008), p: 21-23.

[18] C. -H. Kim, W. Zhang, T. DebRoy: Journal of Applied Physics. Vol. 94(4) (2003), p: 2667-2679.

[19] W. Zhang, C. -H. Kim, T. DebRoy: Journal of Applied Physics. Vol. 95(9) (2004), p: 5210- 5219.

[20] W. Zhang, C. -H. Kim, T. DebRoy: Journal of Applied Physics. Vol. 95(9) (2004), p: 5220- 5229.

[21] A. Kumar, T. DebRoy: International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol. (47) (2004), p: 5793-5806.

[22] A. Kumar, T. DebRoy: Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 8(3) (2007), p: 506-519.

In order to see related information, you need to Login.