Fracture and Strength of Solids III

Volumes 145-149

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.145-149

Paper Title Page

Authors: Majid R. Ayatollahi, David John Smith, M.J. Pavier
83
Authors: Y.J. Xie, B.Z. Chen, Hui Bin Xu, Pei Ning Li
89
Authors: Dai Heng Chen, Kuniharu Ushijima
95
Authors: G.H. Zhou, F.X. Zhou, F.R. Wan, W.Y. Chu
123
Authors: X.D. Li, Yan Bo Wang, W.Y. Chu, Cheng Ming Wang, F. Tian, Y. Zhang, R.D. Xia, C.L. Bai
129

Showing 11 to 20 of 174 Paper Titles