Fracture and Strength of Solids III

Paper Title Page

Authors: X.D. Li, Yan Bo Wang, W.Y. Chu, Cheng Ming Wang, F. Tian, Y. Zhang, R.D. Xia, C.L. Bai
129
Authors: C.-F. Qian, Tong Yi Zhang, Pin Tong
161
Authors: R.K.L. Su, A.Y.T. Leung, S.C. Wong
167
Authors: D.P.W. Horrigan, J.F. Williams
173
Authors: W.-Y. Yan, G.-X. Shan, Otmar Kolednik, Franz Dieter Fischer
179

Showing 21 to 30 of 175 Paper Titles