Fracture and Strength of Solids III

Paper Title Page

Authors: Li Xing Huo, X.Q. Yang, You Feng Zhang
13
Authors: X.L. Han, Tzu Chiang Wang
29
Authors: J.D. Kang, Li Xing Huo, You Feng Zhang
41
Authors: Yan Hong Chen, Yan Bin Luo, Xiao Yan Lin
47
Authors: Shou Wen Yu, Xi Qiao Feng, Qing Hua Qin
51

Showing 1 to 10 of 175 Paper Titles