Fracture and Strength of Solids III

Paper Title Page

Authors: Chyan Bin Hwu, Ying Chun Liang
405
Authors: Yi Long Bai, M.F. Xia, F.J. Ke, J. Bai
411
Authors: T. Furukawa, G. Yagawa
421
Authors: O.I. Byon(Goichi Ben), Yoshio Nishi, Kunio Mori, T. Yamaguchi
427
Authors: Xue Ren Zhang, Jian Hui Zhao, Keh Chih Hwang
433
Authors: Shinobu Yoshimura, G. Yagawa, A. Oishi, Kazumasa Yamada
443
Authors: Chak Yin Tang, W.H. Tai, L.C. Fung, Tai Chiu Lee
453
Authors: Chak Yin Tang, M. Jie, Wing Bun Lee
459
Authors: Yonggang Y. Huang, Cheng Liu, M.G. Stout, Keh Chih Hwang
473

Showing 61 to 70 of 175 Paper Titles