Fracture and Strength of Solids III

Paper Title Page

Authors: G. Wheatley, R. Niefanger, Yuri Estrin, Xiao Zhi Hu
631
Authors: Xiang Yang Huang, M. Lang, Xue Ren Wu, H. Döker
637
Authors: P.L. Liu, Zhong Guang Wang, Hiroyuki Toda, Takayuki Kobayashi
655
Authors: K. Sonoya, M. Kitagawa
675

Showing 91 to 100 of 175 Paper Titles