Fracture and Strength of Solids III

Paper Title Page

Authors: J.Z. Liang, Chak Yin Tang, Robert Kwok Yiu Li, Sie Chin Tjong, K.C. Yung
817
Authors: Chak Yin Tang, J.Z. Liang, K.C. Yung, Robert Kwok Yiu Li, Sie Chin Tjong
823
Authors: K. Sato, Toshimasa Sakamoto, Yoshiaki Sawa, Takashi Yokoyama, Shinji Fujimoto
841

Showing 121 to 130 of 175 Paper Titles