Fracture and Strength of Solids III

Volumes 145-149

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.145-149

Paper Title Page

Authors: Chak Yin Tang, J.Z. Liang, K.C. Yung, Robert Kwok Yiu Li, Sie Chin Tjong
823
Authors: K. Sato, Toshimasa Sakamoto, Yoshiaki Sawa, Takashi Yokoyama, Shinji Fujimoto
841

Showing 121 to 130 of 174 Paper Titles