Fracture and Strength of Solids III

Volumes 145-149

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.145-149

Paper Title Page

Authors: Qing Fen Li, G.Z. Chen, X.B. Liu, Ping Long, Shou Hong Tan, Jian Hua Wu
889
Authors: Xiao Zhi Hu, H. Wang
901
Authors: N. Tohyama, Byung Nam Kim, Manabu Enoki, T. Kishi
919
Authors: Masanori Watanabe, Byung Nam Kim, Manabu Enoki, T. Kishi
925
Authors: Wing Bun Lee, M. Jie, Chak Yin Tang
931
Authors: Yuanqing Ma, Xiang Hua Guo, Y.M. Sun, X.F. Shu
937

Showing 131 to 140 of 174 Paper Titles