Fracture and Strength of Solids III

Paper Title Page

Authors: Qing Fen Li, G.Z. Chen, X.B. Liu, Ping Long, Shou Hong Tan, Jian Hua Wu
889
Authors: Xiao Zhi Hu, H. Wang
901
Authors: N. Tohyama, Byung Nam Kim, Manabu Enoki, T. Kishi
919
Authors: Masanori Watanabe, Byung Nam Kim, Manabu Enoki, T. Kishi
925
Authors: Wing Bun Lee, M. Jie, Chak Yin Tang
931

Showing 131 to 140 of 175 Paper Titles