Fracture and Strength of Solids III

Paper Title Page

Authors: Ya Peng Shen, Chang Qi Chen, Xue Min Wang, Zi Kun Wang, Y.C. Zhang
1011
Authors: Si Jian Gao, J.Q. Su, Zhuang Qi Hu
1031
Authors: Yoshinori Kobayashi, Yasuhito Tanaka, H. Goto, Kei Matsuoka, Yoshinobu Motohashi
1037
Authors: W. Wallace, R.T. Holt, C. Butler, D.L. DuQuesnay
1043

Showing 151 to 160 of 175 Paper Titles