Novel Synthesis and Processing of Ceramics

Volumes 159-160

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.159-160

Paper Title Page

Authors: Yasuyuki Goto, Makato Sasaki, K. Mukaida
347
Authors: Yoshihiro Hirata, Kouichi Nishikawa, Y. Fukushige, Masahiko Tajika
353
Authors: Roger R. Naslain, R. Pailler, Xavier Bourrat, Gerard Vignoles
359
Authors: Wen Bin Cao, Jiang Tao Li, Ke Xin Chen, Y.L. Xia, Chang Chun Ge
367
Authors: Wen Bin Cao, Jiang Tao Li, Ke Xin Chen, Y.L. Xia, Chang Chun Ge
373
Authors: M. Takasu, A. Iwahashi, Shigeki Mouri, N. Okamoto
387
Authors: G.B. Zheng, Harunobu Sano, Yasuo Uchiyama, K. Kobayashi
393
Authors: Zhen-Yan Deng, Jian Lin Shi, Y.F. Zhang, Jing Kun Guo, Takayuki Kobayashi
399

Showing 51 to 60 of 64 Paper Titles