Electroceramics in Japan II

Volumes 169-170

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.169-170

Paper Title Page

Authors: J.K. Wang, Naoki Wakiya, O. Sakurai, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani
3
Authors: Kazuyuki Kakegawa, Y. Sasaki
11
Authors: S. Sugihara, Masahiro Fujita, A. Hosoya, I. Yonekura, R. Sekine
15
Authors: Tomonori Nakamura, Harunobu Sano, Takehiro Konoike, Kunisaburo Tomono
19
Authors: Hirofumi Matsuda, Takayuki Kobayashi, H. Shiibashi, Makoto Kuwabara
23
Authors: Toru Mori, Atsushi Ochi, H. Ishikawa, T. Horiguchi
27
Authors: Hajime Nagata, N. Koizumi, Tadashi Takenaka
37
Authors: Masao Kondo, M. Hida, Mineharu Tsukada, Kazuaki Kurihara, M. Kutami, N. Kamehara
41

Showing 1 to 10 of 64 Paper Titles