Electroceramics in Japan II

Volumes 169-170

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.169-170

Paper Title Page

Authors: S. Tanaka, Naoki Ohashi, Kazuhiko Takahashi
93
Authors: Atsushi Iga, M. Ito, Kei Miyamoto, Hiroki Miyamoto
101
Authors: Hideyuki Maki, Noboru Ichinose, S. Sekiguchi, Naoki Ohashi, Hajime Haneda, M. Tanaka
109
Authors: T. Yamamoto, Yuichi Ikuhara, Katsuya Hayashi, Taketo Sakuma
113
Authors: Kunihiro Nagata, Jirawat Thongrueng, Toshio Tsuchiya, Yasuichi Masuda, S. Fujita
119
Authors: T.J. Wu, H. Uchida, O. Sakurai, Naoki Wakiya, Hiroshi Funakubo, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani
123
Authors: Toshiyuki Hirano, Yoshiyuki Kondo, Hisao Suzuki, Syouko Ito, Saichirou Kaneko, T. Wada
127

Showing 21 to 30 of 64 Paper Titles