Electroceramics in Japan II

Paper Title Page

Authors: Toshiyuki Hirano, Yoshiyuki Kondo, Hisao Suzuki, Syouko Ito, Saichirou Kaneko, T. Wada
127
Authors: Mineharu Tsukada, Jeffrey S. Cross, M. Fujiki, Kiyotaka Matsuura, H. Ashida, S. Otani
131
Authors: Kiyotaka Matsuura, K. Takai, H. Ashida, T. Tamura, Kazumasa Kondo, K. Honda, S. Otani
135
Authors: T. Nagahama, T. Manabe, Isamu Yamaguchi, Takashi Kumagai, Toshio Tsuchiya, S. Mizuta
139
Authors: N. Nukaga, Ishikawa Kunio, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani, Hiroshi Funakubo
145
Authors: Jun Ichi Hamagami, Atsushi Goto, Takao Umegaki, Kimihiro Yamashita
149
Authors: Mamabu Komatsu, Tsuyoshi Ogino, Shunichi Hishita, K. Oyoshi, Naoki Ohashi, Hajime Haneda, Tadashi Takenaka
155
Authors: K. Kobayashi, S. Okudaira, Yuuki Ishida
159
Authors: Yutaka Adachi, Kazuhiko Takahashi
163

Showing 31 to 40 of 65 Paper Titles