The Science of Engineering Ceramics II

Paper Title Page

Authors: Yuichi Ikuhara, Taketo Sakuma
549
Authors: Jing Kun Guo, Jian Lin Shi, You Feng Zhang, Ying Shi, Zhen-Yan Deng
559
Authors: Jacques Chevallier, C. Olagnon, Laurent Gremillard, Gilbert Fantozzi
563
Authors: Kazuhiro Yasuda, Junichi Tatami, Tomohiro Harada, Yohtaro Matsuo
573
Authors: Kazuhiro Yasuda, Yutaka Sekiguchi, Junichi Tatami, Yohtaro Matsuo
577
Authors: T. Kishi, J.H. Koo
587

Showing 121 to 130 of 150 Paper Titles