The Science of Engineering Ceramics II

Volumes 161-163

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.161-163

Paper Title Page

Authors: Jing Kun Guo, Jian Lin Shi, You Feng Zhang, Ying Shi, Zhen-Yan Deng
559
Authors: Jacques Chevallier, C. Olagnon, Laurent Gremillard, Gilbert Fantozzi
563
Authors: Kazuhiro Yasuda, Junichi Tatami, Tomohiro Harada, Yohtaro Matsuo
573
Authors: Kazuhiro Yasuda, Yutaka Sekiguchi, Junichi Tatami, Yohtaro Matsuo
577
Authors: T. Kishi, J.H. Koo
587
Authors: Mathias Herrmann, I. Schulz, Chr. Schubert, W. Hermel
599

Showing 121 to 130 of 149 Paper Titles