The Science of Engineering Ceramics II

Paper Title Page

Authors: Masashi Kato, Takayuki Fukasawa, Yasuyuki Goto, M. Yonetsu, S. Suyama, Toshihiro Kameda
461
Authors: Junichi Hojo, N. Oyama, W. Nabekura, K. Kishi, S. Umebayashi
465
Authors: Kiyoshi Hirao, Hayao Imamura, Koji Watari, Manuel E. Brito, Motohiro Toriyama, Shuzo Kanzaki
469
Authors: Takafumi Kusunose, Yong Ho Choa, Tohru Sekino, Koichi Niihara
475
Authors: M. Awano, Mutsuo Sando, Koichi Niihara
485
Authors: Tohru Sekino, S. Etoh, H. Kondo, Yong Ho Choa, Koichi Niihara
489
Authors: Yong Ho Choa, Hikoshiro Hayashi, Tohru Sekino, Koichi Niihara
493
Authors: Tadachika Nakayama, T.A. Yamamoto, Yong Ho Choa, Koichi Niihara
497

Showing 101 to 110 of 150 Paper Titles