The Science of Engineering Ceramics II

Paper Title Page

Authors: W.J. Clegg, Anthony Kelly, J.E. Pitchford
315
Authors: S.E. Yoo, M.H. Rhee, Hyeong Joon Kim, S.W. Lee
321
Authors: Pei Ling Wang, C. Zhang, W.Y. Sun, De Sheng Yan
325
Authors: H.X. Li, M. Hubáček, K. Hiragushi, Y. Mizota
333
Authors: Wei Hsing Tuan, Y.T. Chiu
337
Authors: Yoshifumi Konishi, Takafumi Kusunose, P.E.D. Morgan, Tohru Sekino, Koichi Niihara
341
Authors: S. Yamada, M. Nagasaka, T. Natsume, Koichi Niihara, Atsushi Nakahira
349
Authors: Yu Zhou, B.T. Li, Lin Hu Du, X.Y. Zhao, Jiu Peng Zhao, Da Ming Chen, Ming Gao Yan
353

Showing 71 to 80 of 150 Paper Titles