Fracture and Strength of Solids IV

Volumes 183-187

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.183-187

Paper Title Page

Authors: Tong Yi Zhang, Ran Fu, Ming Hao Zhao, Pin Tong
695
Authors: Hong Po Kim, Seong Sik Hwang, Yun Soo Lim, I.H. Kuk, Ji Soon Kim
707
Authors: Hidetoshi Sakamoto, T. Yamaguchi, M. Mizumoto
719
Authors: Zi Kun Wang, Feng Jin, Z. Zong, Tie Jun Wang
725
Authors: Joong-Suk Kook, In Young Yang, Tadaharu Adachi
731
Authors: Hyung Kyu Kim, Heung Seok Kang
743

Showing 111 to 120 of 220 Paper Titles