Fracture and Strength of Solids IV

Paper Title Page

Authors: Toshihisa Nishioka, Tatsuo Fujimoto, K. Sakakura
313
Authors: You Tang Li, Yao Bing Wei, Yunfeng Hou
319
Authors: Jian Heng Zhao, Chengwei Sun, Zhu Ping Duan, Xianxiang Tan, Feng Zhao, Sanggang Wen
343
Authors: E. Kim, H.L. Yin, K.S. Kim, Chul Hee Jo, Ouk Sub Lee, C.W. An
349
Authors: Sang Youn Han, J.S. Maeng
361

Showing 51 to 60 of 221 Paper Titles