Bioceramics 13

Paper Title Page

Authors: Antonietta M. Gatti, Racquel Z. LeGeros, Emanuela Monari, D. Tanza
409
Authors: M. Hamadouche, A. Meunier, D.C. Greenspan, C. Blanchat, J.P. Zhong, G.P. La Torre, Laurent Sedel
413
Authors: Hirofumi Kato, Shigeru Nishiguchi, Masashi Neo, Jiro Tamura, Keiichi Kawanabe, Takashi Nakamura
417
Authors: Yoshio Ota, Tetsushi Iwashita, Toshihiro Kasuga, E. Spiecker, Azusa Seki
421
Authors: A. Ruggeri, M. Franchi, M. Raspanti, D. Martini, V. Ottani, R. Strocchi, V. De Pasquale, G. Tretola
429
Authors: Vincent Souillac, Jean Christophe Fricain, Reiner Bareille, Rui L. Reis, Dominique Chauveaux, C. Baquey
433
Authors: Kay Teraoka, Toru Nonami, Akira Kamiya, Akira Watazu, Yoshiyuki Yokogawa, Hiroshi Taoda, K. Naganuma, S. Tsutsumi, Tetsuya Kameyama
437
Authors: M.E. Thomas, P.W. Richter, J. Crooks, U. Ripamonti
441
Authors: Atsuro Yokoyama, Fumio Watari, Rika Miyao, Hironobu Matsuno, Motohiro Uo, Takao Kawasaki, Takao Kohgo, Mamoru Omori, Toshio Hirai
445

Showing 101 to 110 of 249 Paper Titles