Bioceramics 13

Volumes 192-195

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.192-195

Paper Title Page

Authors: Kimiyasu Sato, Toshihiro Kogure, Toshiyuki Ikoma, Yuri Kumagai, M. Tanaka
283
Authors: Yasushi Suetsugu, Toshiyuki Ikoma, M. Tanaka
287
Authors: Dimitri Aslanidis, Akiyoshi Osaka, Satoshi Hayakawa, Kanji Tsuru
291
Authors: Xin Yu Wang, Shi Pu Li, Yu Hua Yan, Jing Yang
295
Authors: Yoshiyuki Yokogawa, Kaori Nishizawa, Fukue Nagata, Atsushi Hozumi, Kay Teraoka, Masahiko Inagaki, Tetsuya Kameyama
307
Authors: Kunitaka Ohsawa, Masashi Neo, Hiroyuki Matsuoka, H. Akiyama, H. Ito, Takashi Nakamura
317

Showing 71 to 80 of 248 Paper Titles