Advances in Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Chuan Zhen Huang, Jia Lin Wang, Zhao Qian Li, Bao Yi Wang, Xing Ai
127
Authors: Ren Ke Kang, J.T. Yuan, Y.P. Zhang, J.X. Ren
137
Authors: Z.B. Wu, Hong Jun Xu, Bing Xiao
143
Authors: Yan Hui Wang, H.X. Wang, Ming Zhi Wang, Y.Z. Zheng
147
Authors: Dun Wen Zuo, J. Zhu, G.Z. Xie, Min Wang
151
Authors: Bing Xiao, Hong Jun Xu, Z.B. Wu
155
Authors: Fang Hong Sun, Ming Chen, Zhi Ming Zhang, H.S. Shen
159
Authors: Zhong Ning Guo, Cheng Yong Wang, Feng Lin Zhang, T.C. Kuang
165

Showing 21 to 30 of 95 Paper Titles