Advances in Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Jian Yun Shen, Xi Peng Xu, Bin Lin, Yan Shen Xu
171
Authors: Jian Bing Zang, W. Han, Ming Zhi Wang, Y.Z. Zheng
177
Authors: Ya Dong Gong, Gui Jie Liu, Wan Shan Wang
181
Authors: Yu Hou Wu, Ke Zhang, H. Sun
185
Authors: Y.H. Wang, Jian Bing Zang, H.X. Wang, Ming Zhi Wang
199
Authors: Zhen Qing Wang, Z.Z. Peng
211
Authors: Hang Gao, Jian Xun Wang, X.H. Lan
215

Showing 31 to 40 of 95 Paper Titles