Advances in Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Ke Zhang, Yu Hou Wu, Shi Hong Li
329
Authors: Hui Huang, Jian Yun Shen, Xi Peng Xu, Hong Jun Xu
333
Authors: Y.W. Zhu, Xin Ming Zhang, G.Z. Xie, Zhuo Ping Zhou
349
Authors: Jia Liang Guan, J.W. Fan, C.M. Ma, Zhe Jun Yuan, Dong Ming Guo
355
Authors: De Sheng Wang, Bo Zhao, Ai Ping Zhou, C.S. Liu, G.F. Gao, Feng Jiao
359

Showing 61 to 70 of 95 Paper Titles