High-Performance Ceramics 2001

Paper Title Page

Authors: Fei Li, Ke Ao Hu, Jian Lin Li, Gang Chen, Hai Yan Chen
601
Authors: Wen Ge Li, He Ping Zhou, Yan Ling Zhao, Yin Li
609
Authors: Peer Löbmann, Uta Lange, Walther Glaubitt, Frank Hutter, Dieter Sporn
613
Authors: Yoshio Sakka, Tohru Suzuki, Keijiro Hiraga
619
Authors: J. Yang, Yonggang Y. Huang, L.P. Meier, H. Wyss, E. Tervoort, Ludwig J. Gauckler
631
Authors: Qing Xue Zhang, Jun Cao, Wen Lan Li, Xiao Jun Luo, Han Rui Zhuang
637
Authors: Kai Cai, Yong Huang, Jin Long Yang
643
Authors: Zhi Yong Yu, Yan Huang, D.J. Zhang, R.J. Zhang, Xue Min Cui, Shi Xi Ouyang
647

Showing 131 to 140 of 176 Paper Titles