High-Performance Ceramics 2001

Volumes 224-226

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.224-226

Paper Title Page

Authors: Zhi Peng Xie, Jing Tao Ma, He Zhuo Miao, Yong Huang, Yi Bing Cheng
657
Authors: Jin Long Yang, Liang Su, Li Guo Ma, Yong Huang
667
Authors: X. Xu, Li Ping Huang, M.I.L.L. Oliveira, José Maria F. Ferreira
673
Authors: Zhong Zhou Yi, Zhi Peng Xie, Yong Huang, Jing Tao Ma, Yi Bing Cheng
685
Authors: Lu Ting Yan, Wen Jie Si, Shi Wei Lin, He Zhuo Miao, Long Hao Qi
691
Authors: Jing Feng Li, Shinya Sugimoto, Shuji Tanaka, Ryuzo Watanabe, Masayoshi Esashi
703
Authors: Jin Yong Zhang, Zheng Yi Fu, Qing Jie Zhang
709

Showing 141 to 150 of 175 Paper Titles