High-Performance Ceramics 2001

Paper Title Page

Authors: Zeng Yong Chu, Yan Dong Wang, C.X. Feng, Yong Cai Song, Jun Wang, J.Y. Xiao, X.D. Li
651
Authors: Zhi Peng Xie, Jing Tao Ma, He Zhuo Miao, Yong Huang, Yi Bing Cheng
657
Authors: Jin Long Yang, Liang Su, Li Guo Ma, Yong Huang
667
Authors: X. Xu, Li Ping Huang, M.I.L.L. Oliveira, José Maria F. Ferreira
673
Authors: Zhong Zhou Yi, Zhi Peng Xie, Yong Huang, Jing Tao Ma, Yi Bing Cheng
685
Authors: Lu Ting Yan, Wen Jie Si, Shi Wei Lin, He Zhuo Miao, Long Hao Qi
691
Authors: Jing Feng Li, Shinya Sugimoto, Shuji Tanaka, Ryuzo Watanabe, Masayoshi Esashi
703

Showing 141 to 150 of 176 Paper Titles