Modeling of Materials

Paper Title Page

Authors: Biao Wang, Yulan Liu, Zhongmin Xiao
79
Authors: Bin Chen, Zhan Hua Gao, Xiang He Peng, Jing Hong Fan, C. Cai
101
Authors: R. Nirmala, V. Sankaranarayanan, K. Sethupathi, A.V. Morozkin
113
Authors: W.H. Li, G. Chen, S.H. Yeo, Hao Du
119
Authors: Takaaki Kawaguchi, Hiroshi Matsukawa
133

Showing 11 to 20 of 40 Paper Titles