Bioceramics 16

Paper Title Page

Authors: Sergey V. Dorozhkin, Elena I. Dorozhkina, Simeon Agathopoulos, José Maria F. Ferreira
327
Authors: Kui Cheng, Wen Jian Weng, Pi Yi Du, Ge Shen, Gao Rong Han, José Maria F. Ferreira
331
Authors: J. Bibby, Paul M. Mummery, N. Bubb, David J. Wood
335
Authors: Elizabeth C. Kolos, Andrew Ruys, Ramin Rohanizadeh, M.M. Muir, Greg J. Roger
343
Authors: M.P. Ferraz, F.J. Monteiro, D. Gião, Betty León, Pio González, Sara Liste, Julia Serra, J.L. Arias, Mariano Pérez Amor
347
Authors: You Rong Duan, Cheng Yong Wang, Ji Yong Chen, Xing Dong Zhang
351
Authors: Sara Liste, Pio González, Julia Serra, C. Serra, Jacinto P. Borrajo, Stefano Chiussi, Betty León, Mariano Pérez Amor
355
Authors: J. Peña, Isabel Izquierdo-Barba, Maria Vallet-Regí
359
Authors: Isabel Izquierdo-Barba, N. Hijón, M.V. Cabañas, Maria Vallet-Regí
363

Showing 81 to 90 of 277 Paper Titles