Advances in Nondestructive Evaluation

Paper Title Page

Authors: D.N. Alleyne, B. Pavlakovic, M.J.S. Lowe, P. Cawley
434
Authors: Yong Tian, Wei Bing Zhang, Mao Ping Wen, Li Ling Wang, Deng Pan Gao, Zeng Hai Xia
466
Authors: Yung Chun Lee, Zi Bin Lin, Shi Hoa Kuo
471
Authors: Manabu Enoki, Satoshi Nishinoiri, Toshidake Seki, Akira Kishimoto
485
Authors: Kwang Hwan Oh, Jun Ho Jang, C.K. Jung, Y.C. Yang, Kyung Seop Han
491

Showing 71 to 80 of 386 Paper Titles