Quasicrystals and Imperfectly Ordered Crystals

Paper Title Page

Authors: Atsushi Yamamoto, Akikazu Sato, Koji Kato, An Pong Tsai, Tsuyoshi Masumoto
211
Authors: Keiichi Edagawa, H. Sawa, M. Ichihara, K. Suzuki, Shin Takeuchi
223
Authors: K. Tsuda, M. Saito, K. Saitoh, M. Terauchi, M. Tanaka, An Pong Tsai, Akihisa Inoue, Tsuyoshi Masumoto
255
Authors: M. Fettweis, P. Launois, F. Dénoyer, M. Lambert
267
Authors: An Pong Tsai, Akihisa Inoue, Tsuyoshi Masumoto
275
Authors: T. Tei-Ohkawa, Keiichi Edagawa, Shin Takeuchi
287
Authors: L.F. Chen, Xi Xhen Chen, W. Liu, F.H. Li
307

Showing 21 to 30 of 50 Paper Titles