Quasicrystals

Volumes 22-24

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.22-24

Paper Title Page

Authors: D.N. Wang, T. Ishimasa, H.U. Nissen, S. Hovmöller
381
Authors: F.H. Li, L.C. Wang, H.F. Fan
397
Authors: Hiromitsu Ino, Keiichi Edagawa, Kaoru Kimura, Shin Takeuchi, Saburo Nasu
437
Authors: G. Ananthakrishna, G. Amarendra, G. Athithan
453
Authors: T. Fujiwara, Tetsuji Tokihiro, Masao Arai
459
Authors: Kaoru Kimura, Hisanori Yamane, T. Hashimoto, Shin Takeuchi
471
Authors: Duan Feng, An Hu, Kunji Chen, Shi Jie Xiong
489

Showing 31 to 40 of 52 Paper Titles