Quasicrystals

Paper Title Page

Authors: Duan Feng, An Hu, Kunji Chen, Shi Jie Xiong
489
Authors: Uwe Köster, Bernd Schuhmacher
505
Authors: K. Urban, Monika Bauer, Ágnes Csanády, J. Mayer
517
Authors: Hisanori Yamane, Kaoru Kimura, Toshikazu Shibuya, Shin Takeuchi
539
Authors: Chuang Dong, K.H. Kuo, Kamanio Chattopadhyay
555
Authors: N. Yu, Richard Portier, D. Gratias, K. Yu-Zhang, J. Bigot
579
Authors: Zhen Hong Mai, Bao Shan Zhang, Meng Jun Hui, Zhao Rong Huang, Xi Xhen Chen
591

Showing 41 to 50 of 53 Paper Titles