Shape Memory Materials

Paper Title Page

Authors: T.Y. Hsu
199
Authors: S. Morito, Tomokazu Moritani, Tadashi Furuhara, Tadashi Maki
207
Authors: Akikazu Sato, T. Masuya, M. Morishita, Shinji Kumai, Akihisa Inoue
223
Authors: Sang Hyun Lee, Hyeong Joon Kim, Joong Hwan Jun, Seung Han Baik, Chong Sool Choi
227
Authors: Nanju Gu, Cheng Xin Lin, Xiao Yan Song, Hong Peng, F. Yin, Qing Suo Liu
231
Authors: Bohong Jiang, Xuan Qi, Y. Ren, Cheng Ming Wang
235

Showing 41 to 50 of 108 Paper Titles