Shape Memory Materials

Paper Title Page

Authors: Hsiung Cheng Lin, K.M. Lin, Y.C. Chuang, T.S. Chou, F.H. Chen
247
Authors: De Guo Wang, X. Xing, Jin Ming Chen, Zhi Zhong Dong, Wen Xi Liu
251
Authors: De Guo Wang, Wei Ji, M. Han, D. Jia, Wen Xi Liu
263
Authors: T. Masuya, N. Yoneyama, Shinji Kumai, Akikazu Sato
267
Authors: Wei Cai, S. Tanaka, Kazuhiro Otsuka
279

Showing 51 to 60 of 108 Paper Titles