Shape Memory Materials

Paper Title Page

Authors: Takashi Fukuda, Tomoyuki Kakeshita, Nobumichi Tamura, T. Saburi, Shigeki Endo
115
Authors: Sheng En Hsu, M.T. Yeh, I Chien Hsu, Sam K. Chang, Yong Chao Dai, J.Y. Wang
119
Authors: Shi Kang Wu, J.Y. Wang, I.J. Wu, Hsiung Cheng Lin
127
Authors: Peter Schlossmacher, Harald Rösner, A.V. Shelyakov, Alex M. Glezer
131
Authors: T. Ranucci, Stefano Besseghini, Graziella Airoldi
143
Authors: Zhi Zhong Dong, D. Jia, Z. Tang, Wen Xi Liu, De Guo Wang
147

Showing 21 to 30 of 108 Paper Titles