Textures of Materials - ICOTOM 13

Paper Title Page

Authors: Cheng Liu, L. Zhuang, Menno van der Winden, T.J. Hurd
1097
Authors: Q.W. Jiang, Yu Dong Zhang, X. Zhao, Z.D. Liang, Fu Hui Wang, Liang Zuo
1103
Authors: Y.D. Liu, X. Zhao, Albert Tidu, Bernard Bolle, Liang Zuo, J.J. Heizmann
1109
Authors: Hyung Joon Shin, Dong Nyung Lee
1115
Authors: Hirofumi Inoue, Masaaki Ishio, Takayuki Takasugi
1127
Authors: T.A. Lychagina, Heinz Günter Brokmeier
1133
Authors: Yang Cao, Hua Long Li, Jerzy A. Szpunar, W.T. Shmayda
1139

Showing 171 to 180 of 288 Paper Titles