Explosion, Shock Wave and Hypervelocity Phenomena in Materials

Volumes 465-466

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.465-466

Paper Title Page

Authors: A. Sasoh, K. Watanabe, X. Yu, Tsukio Ohtani, T. Takahashi, Takamitsu Kawahara, Tomoya Ogawa
139
Authors: M. Souli, K. Mahmadi, N. Aquelet
143
Authors: Shiro Kubota, Zhi Yue Liu, Masato Otsuki, Yoshio Nakayama, Yuji Ogata, Masatake Yoshida
163
Authors: Zhi Yue Liu, Shiro Kubota, Masato Otsuki, Doon Jong Kim, Yoshio Nakayama, Masatake Yoshida
169
Authors: Ganda M. Simangunsong, E. Yulianto, S. Kramadibrata, K. Matsui, H. Shimada, Shiro Kubota, Yuji Ogata
175
Authors: Atsumi Miyake, Yuji Ohtagaki, Takayuki Abe, Yuji Wada, Yoshio Nakayama, Terushige Ogawa
181
Authors: Yasuhiro Akahoshi, Eiji Matsuda, Hidehiro Hata
185
Authors: Naoyuki Goto, Hiroshi Yamawaki, Kenichi Tonokura, Kunihiko Wakabayashi, Masatake Yoshida, Mitsuo Koshi
189

Showing 21 to 30 of 76 Paper Titles