Preparation and Study on the Electric Properties of PI-Al2O3 /PI-TiO2/PI-Al2O3 Three Layers Nanocomposite Films

Abstract:

Article Preview

Polyimide-Al2O3 nanocomposite films were prepared via simple mechanical blending of Polyimide and surface modified Al2O3, and Polyimide-TiO2 nanocomposite films were prepared by the polymerization process of adding tetrabutyl orthotitanate (TBOT) and the coupling agent isocyanatopropyltriethoxysilane (ICTOS) in polyimide. The three layers nanocomposite films were characterized by scanning electron microscope (SEM). The homogeneous dispersion is observed by the SEM when the concentration of Al2O3 is low. The electrical properties of the nanocomposite films were investigated as a function of the concentration of the Al2O3 nanoparticles. The results show that the dielectric constant and the dielectric loss (tan δ) of these films increased with the increase of the content of silica particles.

Info:

Periodical:

Edited by:

Z.S. Liu, L.P. Xu, X.D. Liang, Z.H. Wang and H.M. Zhang

Pages:

244-249

Citation:

J. Q. Lin et al., "Preparation and Study on the Electric Properties of PI-Al2O3 /PI-TiO2/PI-Al2O3 Three Layers Nanocomposite Films", Advanced Materials Research, Vol. 1015, pp. 244-249, 2014

Online since:

August 2014

Export:

Price:

$38.00

* - Corresponding Author

[1] Hongyan Li, Gang Liu, Bin Liu, Wei Chen, Shoutian Chen: Mater. Lett. Vol. 61 (2007), pp.1507-1511.

[2] Yu-Wen Wang, Wen-Chang Chen: Mate. Chem. Phys. Vol. 126 (2011), pp.24-30.

[3] Pengchang Ma, Wei Nie, Zhenghua Yang, Peihong Zhang, Gang Li, Qingquan Lei, Lianxun Gao, Xianglingji, Mengxian Ding: J. Appl. Polym. Sci. Vol. 108 (2008), pp.705-712.

DOI: https://doi.org/10.1002/app.27540

[4] Junwei Zha, George Chen, Zhimin Dang, Yi Yin: J. Electrostat. Vol. 69 (2011), pp.255-260.

[5] Xiaoxu liu, Jinghua Yin, Yunan Kong, Minghua Chen, Yu Feng, Kai yan, Xiuhong Li, Bo Su, Qingquan: Thin Solid Films Vol. 544 (2013), pp.352-356.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2013.02.100

[6] Jun-Wei Zha, Hong-Tao Song, Zhi-Min Dang, Chang-Yong Shi, and Jinbo Bai: Appl. Phys. Lett. Vol. 93 (2008), p.192911.

DOI: https://doi.org/10.1063/1.3025408

[7] Jun-Wei Zha, Zhi-Min Dang, Tao Zhou, Hong-Tao Song, George Chen: Synth. Met. Vol. 160 (2010), pp.2670-2674.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2010.10.024

[8] Juntao Wu, Shiyong Yang, Shengqiang Gao, Aijun Hu, Jingang Liu, Lin Fan: Eur. Polym. J. Vol. 41 (2005), pp.73-81.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2004.08.014

[9] Wenhu Yang, Shuhui Yu, Rong Sun, Ruxu Du: Acta Mater. Vol. 59 (2011), pp.5593-5602.