Synthesis and Application of Titanium Carbonitride

Abstract:

Article Preview

The characteristics of each method for synthesis titanium carbonitride were introduced. The property of titanium carbonitride synthesized by each method is affected by raw materials, parameters and external conditions. The application of titanium carbonitride is mainly on cermets cutting tools, it also exhibits a lot of good properties on coating materials, superhard cutting tools and multi phase ceramics.

Info:

Periodical:

Advanced Materials Research (Volumes 634-638)

Edited by:

Jianmin Zeng, Hongxi Zhu and Jianyi Kong

Pages:

2373-2377

Citation:

X. N. Gong et al., "Synthesis and Application of Titanium Carbonitride", Advanced Materials Research, Vols. 634-638, pp. 2373-2377, 2013

Online since:

January 2013

Export:

Price:

$41.00

[1] Senfeng Chen, Lu Difen, Liu Fude, Zhang Shuzheng. Chinese Ceramics, 2000, 36(5): 4-5. In Chinese.

[2] Xikun Li, Xiu Zhimeng, Sun Xudong, Zheng Longxi. Journal of Northeastern University (Natural Science), 2003, 24(2): 272-275. In Chinese.

[3] Ciying Li, Li Yawei, Gao Yunming, Yang Dabing, Nie Jianhua. Iron Steel Vanadium Titanium, 2006, 27(3): 5-9. In Chinese.

[4] Ji Xiong, Zhang Yakun, Shen Baoluo, He Yuehui, Wang Jun. Powder Metallurgy Technology, 2003, 21(2): 92-95. In Chinese.

[5] Yulong Shi, Peng Hongrui, Li Shizhi. Surface Technology, 1997(5): 4-6. In Chinese.

[6] Quan Yuan, Zheng Yong, Wu Peng. Journal of Materials Science and Engineering, 2011, 29(3): 341-345. In Chinese.

[7] Zhijun Kang, Li Mingyi, Bai Shuzhen, Zhu Chaohui. Cemented Carbide, 1996(2): 82-85. In Chinese.

[8] Yang Liu. Journal of ceramics, 2010, 31(2): 275-278. In Chinese.

[9] Siqin Pang, Yu Qixun. Journal of Beijing Institute of Technology, 1995(2): 171-173.

[10] Jianxin Xie et al. Advance materials synthesis and formation technology[M]. Science press, 2007: 299. In Chinese.

[11] Xinmin Fan, Zhang Cheng, Jiang Danyu. Engineering ceramics and applications[M]. Mechanical industry press, 2006: 104-105. In Chinese.

[12] Jin Zhang, Cheng Xiaowei, Xue Qi. Vacuum, 2011, 48(6): 25-28. In Chinese.

[13] Zhijian Peng, Miao Hezhuo, Yang Size, Liu Chizi, Qi Longhao, Pan Wei. Materials for Mechanical Engineering, 2004, 28(1): 20-22. In Chinese.

[14] Yongtian Qi, Zou Zengda, Qu Shiyao, Zhu Qingjun. Transaction of the China Welding Institution, 2007(11): 33-36. In Chinese.

[15] Junfang Zhu, Dong Qiming, Peng Jin, Zou Wenjun, Hao Dehui. Diamond & Abrasives Engineering, 2011(2): 66-69. In Chinese.

[16] Senfeng Chen, Lu Difen, Gaoyong. Ordnance Material Science and Engineering, 2002(1): 38-40. In Chinese.

[17] Yuanbing Li, Li Nan, Ruan Guozhi, Shi Xiong, Li Yawei. Refractories, 2006(1): 16-19. In Chinese.