Defects in Semiconductors I

Volumes 103-105

doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.103-105

Paper Title Page

Authors: A.I. Belogorokhov, I.I. Ivanchik, D.R. Khokhlov, E.I. Slynko
433
Authors: B.A. Akimov, A.V. Albul, E.V. Bogdanov
437
Authors: I.I. Ivanchik, D.R. Khokhlov, A. de Visser, A.V. Nikorich
443
Authors: S.N. Chesnokov, D.E. Dolzhenko, I.I. Ivanchik, D.R. Khokhlov
449
Authors: V.V. Tetyorkin, F.F. Sizov, V.B. Alenberg, S.N. Davidenko, V.Yu. Chopik
453
Authors: O.A. Mironov, V.V. Zorchenko, A.Yu. Sipatov, A.I. Fedorenko, O.N. Nashchekina, S.V. Chistyakov
473
Authors: Eugene B. Yakimov, Nikolai Yarykin
485

Showing 51 to 60 of 83 Paper Titles