Defects in Semiconductors I

Paper Title Page

Authors: R. Baltramiejunas, V. Gavryushin, V. Kubertavicius, Gediminas Račiukaitis
169
Authors: R.P. Vardapetyan, V.D. Kuznetsov, V.A. Kulbachinskii, S.I. Reyman, I.V. Svistunov, S.M. Chudinov
175
Authors: V.G. Abramishvili, A.V. Komarov, S.M. Ryabchenko, Yu.G. Semenov
181
Authors: S.A. Permogorov, L.N. Tenishev, T.P. Surkova
187
Authors: S.A. Permogorov, L.N. Tenishev, V.I. Sokolov, T.P. Surkova
193
Authors: Nikolai T. Bagraev, L.E. Klyachkin, V.L. Sukhanov
201
Authors: Sergei V. Koveshnikov, Eugene B. Yakimov, Nikolai Yarykin
227
Authors: V.I. Pashkov, V.A. Perevoshchikov, V.D. Skupov
239

Showing 21 to 30 of 84 Paper Titles