Defects in Semiconductors I

Volumes 103-105

doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.103-105

Paper Title Page

Authors: Valentin V. Emtsev, V.G. Golubev, P.M. Klinger, G.I. Kropotov, Yu.V. Shmartsev
311
Authors: B. Askarov, B. Oksengendler, S. Sokhataliyev, M. Khaitova, A. Yusupov
317
Authors: S.I. Shakhovtsova, M.M Shvarts
323
Authors: V.A. Kulbachinskii, V.G. Kytin, A.N. Timofeyev, A.G. Uliashin, V.V. Abramov, G.A. Mironova, N.V. Shlopak
341
Authors: Nikolai T. Bagraev, Igor S. Polovtsev
367
Authors: V.I. Kaidanov, S.A. Nemov, A.V. Berezin, M.K. Zhitinskaya, R.V. Parfeniev, Dmitrii Shamshur
407

Showing 41 to 50 of 83 Paper Titles