High Pressure Effects in Chemistry, Biology and Materials Science

Volumes 208-209

doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.208-209

Paper Title Page

Authors: Lyudmila N. Paritskaya, Yuri S. Kaganovsky, V.V. Bogdanov, Witold Łojkowski
151
Authors: V.V. Milyavskiy, A.Z. Zhuk, K.V. Khishchenko
161
Authors: Roman Pielaszek, Stanislaw Gierlotka, Svetlana Stelmakh, Ewa Grzanka, Bogdan F. Palosz
187
Authors: Roman Pielaszek, Stanislaw Gierlotka, Svetlana Stelmakh, Ewa Grzanka, Bogdan F. Palosz
201
Authors: Witold Łojkowski, Akira Otsuki, A. Morawski
209
Authors: Alexander Spuskanyuk, Yan Beygelzimer, Viktor Varyukhin
213
Authors: V. Semenov, D. Kolesnikov, M. Zenotchkin, J. Jun, Witold Łojkowski, Eugen Rabkin, W. Gust
217
Authors: Alexander V. Korznikov, S.R. Idrisova, Zbigniew Pakiela, Krzysztof Jan Kurzydlowski
223
Authors: Igor V. Alexandrov, Anna Dubravina, Hyoung Seop Kim
229

Showing 21 to 30 of 47 Paper Titles