High Pressure Effects in Chemistry, Biology and Materials Science

Volumes 208-209

doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.208-209

Paper Title Page

Authors: B. Efros, V.P. Pilyugin, A.M. Patselov, S.V. Gladkovskii
233
Authors: Sergey V. Zherebtsov, Gennady A. Salishchev, R.M. Galeyev
237
Authors: A.I. Harkunov, V.E. Antonov, O.I. Barkalov, M. Calvo-Dahlborg, U. Dahlborg, V.K. Fedotov, E.G. Ponyatovsky, M. Winzenick
241
Authors: K.P. Hong, G. Goglio, Gérard Demazeau, D.-Y. Jung
251
Authors: Sergey Ovsyannikov, V.V. Shchennikov, A.Yu. Derevskov, V.V. Osotov
255
Authors: Aleksei N. Lachinov, T.G. Zagurenko, V.M. Kornilov, Igor V. Alexandrov, Ruslan Valiev
261
Authors: G. Tikhomirova, Alexey N. Babushkin
271
Authors: Jeroen W. Sprengers, Alexander M. Kluwer, Sander Gaemers, Cornelis J. Elsevier
283

Showing 31 to 40 of 47 Paper Titles