Electroceramics in Japan I

Paper Title Page

Authors: Mitsuru Takemoto, Tomoya Ogawa, Hiroyuki Ikawa
151
Authors: Daisuke Nagano, Hiroshi Funakubo, O. Sakurai, Atsushi Saiki, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani
167
Authors: Hiroshi Funakubo, M. Yonetsu, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani, M. Ishikawa, Naoya Sakai, Harumi Yokokawa
175
Authors: Jeffrey S. Cross, M. Fujiki, Taku Sakai, Mineharu Tsukada, N. Kamehara
181
Authors: Koji Kato, Y. Torii, C. Zheng, J.M. Finder, R.H. Barz, S.K. Dey
189
Authors: Katsuya Hayashi, T. Yamamoto, Takaaki Sakuma
199
Authors: Mitsuyoshi Nomura, Noboru Ichinose, Hajime Haneda, M. Tanaka
207
Authors: Hajime Haneda, M. Tanaka, Shunichi Hishita, Takeshi Ohgaki, Naoki Ohashi
221

Showing 21 to 30 of 41 Paper Titles