Advances in Engineering Plasticity

Paper Title Page

Authors: B. Wang, Jian Zheng
703
Authors: Masato Naganawa, Katsuhiko Murase, Hitoshi Wada
715
Authors: Hong Wei Ma, Guo Qiang Cheng, Shan Yuan Zhang, Gui Tong Yang
721
Authors: Xiao Wei Chen, T.X. Yu, Yu Ze Chen
727
Authors: S.R. Guillow, Guo Xing Lu, R.H. Grzebieta
739

Showing 111 to 120 of 127 Paper Titles