Advances in Engineering Plasticity

Volumes 177-180

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.177-180

Paper Title Page

Authors: Masato Naganawa, Katsuhiko Murase, Hitoshi Wada
715
Authors: Hong Wei Ma, Guo Qiang Cheng, Shan Yuan Zhang, Gui Tong Yang
721
Authors: Xiao Wei Chen, T.X. Yu, Yu Ze Chen
727
Authors: S.R. Guillow, Guo Xing Lu, R.H. Grzebieta
739
Authors: M. Boulbibane, Ian F. Collins
763

Showing 111 to 120 of 126 Paper Titles