Advances in Engineering Plasticity

Volumes 177-180

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.177-180

Paper Title Page

Authors: Pei Dong Wu, A. Graf, Mukesh K. Jain, S.R. MacEwen
517
Authors: Jan W. Pilarczyk, Sylwia Wiewiórowska, Zbigniew Muskalski, M. Krakowiak
541
Authors: F.H. Osman (1), D. Ebbatson, M. Hua, Y.F. Guo
547
Authors: Shang Yu Huang, Meng Zhang, Zhihua Chang, Yumin Zhao, Huajun Wang, Shaohua Zhang
559

Showing 81 to 90 of 126 Paper Titles