Advances in Engineering Plasticity

Volumes 177-180

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.177-180

Paper Title Page

Authors: S.W. Lam, Pu Xue, Xiao Ming Tao
339
Authors: Chi Pong Tsui, Chak Yin Tang, Tai Chiu Lee
345
Authors: Man Lung Sham, Jang Kyo Kim, Min-Seok Sohn, Shi Sheng Hu
351
Authors: K.C. Chan, M.V. Ramesh, Wing Bun Lee, Chi Fai Cheung
369
Authors: Chi Fai Cheung, K.C. Chan, Wing Bun Lee, M.V. Ramesh, Suet To
375
Authors: Jian Guo Ning, Zhu Ping Huang, Jiufeng Hao
381

Showing 51 to 60 of 126 Paper Titles