Advances in Engineering Plasticity

Volumes 177-180

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.177-180

Paper Title Page

Authors: W.H. Zhu, G. Shi, Shinji Tanimura
237
Authors: Vitali F. Nesterenko, Sastry S. Indrakanti, Singh N. Brar, YaBei Gu
243
Authors: Jian Hui Zhang, B. Wang, Guo Xing Lu, Tie Guang Zhang
249

Showing 31 to 40 of 126 Paper Titles