Advances in Engineering Plasticity

Paper Title Page

Authors: Jian Guo Ning, Zhu Ping Huang, Jiufeng Hao
381
Authors: Ji Lin Yu, Xin Long Dong, Jiang Yue Zhang
387
Authors: X. Ma, B. Wang, L.X. Kong, Matthew R. Barnett
407
Authors: Kenji Tanaka, T. Watanabe, D. Ohnami, Fumihito Nishimura
413
Authors: Fumihito Nishimura, T. Watanabe, Kenji Tanaka
437
Authors: K. Nagayama, Y. Kitajima, S. Kigami, Kenji Tanaka, Franz Dieter Fischer, Georges Cailletaud
443

Showing 61 to 70 of 127 Paper Titles