Advances in Engineering Plasticity

Volumes 177-180

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.177-180

Paper Title Page

Authors: Shyong Lee, Yu Hwang Yu, Jian Yih Wang, Horng Yu Wu
81
Authors: Isamu Oda, Yuichi Tanaka, Akihisa Masuki, Takeshi Izuma
87
Authors: Shiwen Zhang, Yi Hui Yin, Guang Jun Zhang, Yuze Chen
99

Showing 11 to 20 of 126 Paper Titles